Nr. 14 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER LAAN EN VAN DER STAAIJ TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12

Ontvangen 26 mei 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel II, onderdeel F, wordt als volgt gewijzigd:

1. «In artikel 8 vervalt het derde lid» wordt vervangen door «Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid vervalt».

2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • 2. In het vierde lid (nieuw) wordt «externe deskundige» vervangen door «onafhankelijke deskundige».

II

In artikel II, onderdeel H, wordt na onderdeel 2 een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • 2a. In het zesde lid wordt «externe deskundige» vervangen door «onafhankelijke deskundige».

III

Artikel II, onderdeel I, wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor onderdeel 1 wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • 01. In het eerste lid wordt «externe deskundige» vervangen door «onafhankelijke deskundige, die niet bij de behandeling van de cliënt of de zorg aan de cliënt betrokken is,».

2. In onderdeel 1, wordt in de voorgestelde vervangende tekst «externe deskundige» telkens vervangen door «onafhankelijke deskundige».

3. In onderdeel 2 wordt na «In het derde lid wordt» ingevoegd ««externe deskundige» telkens vervangen door «onafhankelijke deskundige» en wordt».

4. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • 3. In het vierde lid wordt «externe deskundige» vervangen door «onafhankelijke deskundige».

IV

In artikel II, onderdeel K, wordt in onderdeel 1, onder a, voor de puntkomma aan het slot ingevoegd «en wordt «externe deskundige» vervangen door «onafhankelijke deskundige»».

V

In artikel II worden na onderdeel Y twee onderdelen ingevoegd, luidende:

Ya

In artikel 28ac, eerste lid, wordt «externe deskundige» vervangen door «onafhankelijke deskundige».

Yb

In artikel 28ad, tweede lid, wordt «externe deskundige» vervangen door «onafhankelijke deskundige».

Toelichting

Dit amendement regelt dat de verplichting om een externe deskundige te betrekken bij de verlenging van verplichte zorg in een zorgplan wordt vervangen door de eis dat deze deskundige onafhankelijk moet staan van het zorgtraject. Volgens de indieners is met die verplichting en de reeds bestaande verplichting om een deskundige te betrekken van een andere discipline voldoende mogelijkheid om een frisse blik te betrekken bij de vraag of verplichte zorg gecontinueerd kan worden. Daarnaast stellen de indieners dat er van zorgprofessionals kan worden verwacht dat zij op verantwoordelijke wijze aan deze taak invulling zullen geven, waarbij de eis dat deze deskundige niet verbonden is aan de zorginstelling disproportioneel is. Daarmee komen de indieners tegemoet aan de wens om de administratieve lasten in te perken, met behoud van cliëntenrechten.

Van der Laan Van der Staaij