Kamerstuk 35603-38

Amendement van het lid Beckerman over juridische bijstand en bouwkundig en financieel advies

Dossier: Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

Gepubliceerd: 23 februari 2021
Indiener(s): Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen: bestuur huisvesting organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35603-38.html
ID: 35603-38

62,4 %
37,6 %

GL

D66

FVD

CU

CDA

VVD

Van Kooten-Arissen

50PLUS

SGP

SP

PvdD

PvdA

PVV

Krol

DENK


Nr. 38 AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN

Ontvangen 23 februari 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na artikel I, onderdeel F, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Fa

Na hoofdstuk 5 wordt een hoofdstuk ingevoegd, luidende:

HOOFDSTUK 5A BIJSTAND

Artikel 13n

 • 1. Het Instituut verstrekt aan de eigenaar van een gebouw een vergoeding voor de kosten die hij maakt voor juridische bijstand en bouwkundig en financieel advies ten behoeve van:

  • a. de aanvraag om vergoeding van schade en de afwikkeling van schade;

  • b. het instellen van bezwaar of beroep tegen een besluit van het Instituut op grond van deze wet.

 • 2. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verstrekt aan de eigenaar van een gebouw een vergoeding voor de kosten die hij maakt voor juridische bijstand en bouwkundig en financieel advies ten behoeve van:

  • a. het voorbereiden van een versterkingsbesluit en de uitvoering van de versterkingsmaatregelen;

  • b. het instellen van bezwaar of beroep tegen een besluit van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op grond van deze wet.

 • 3. De vergoeding voor juridische bijstand en bouwkundig en financieel advies wordt rechtstreeks uitbetaald aan degene die deze heeft verleend, tenzij de eigenaar aangeeft dit niet te willen.

 • 4. Bij regeling van Onze Minister en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kunnen nadere regels worden gesteld over de wijze waarop de vergoeding van de kosten, bedoeld in het eerste en tweede lid, plaatsvindt en de procedure die daarvoor geldt.

Toelichting

Groningse gedupeerden van de aardbevingen door gaswinning krijgen bij het herstel van schade en/of versterking van hun woning te maken met een veelheid aan juridische documenten, subsidiebeschikkingen en contracten. Dat leidt voor velen tot onzekerheid en stress.

De indiener wil met dit amendement wettelijk vastleggen dat gedupeerden zo nodig juridische en bouwkundige bijstand dan wel financieel advies kunnen krijgen. Een gedupeerde hoeft geen geld voor te schieten. Tenzij de eigenaar dit niet wenst, wordt de rekening rechtstreeks betaald aan de instantie die het betreft.

Beckerman