Kamerstuk 35603-23

Amendement van het lid Beckerman over het in eigen beheer uitvoeren van versterkingsmaatregelen

Dossier: Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

Gepubliceerd: 10 februari 2021
Indiener(s): Sandra Beckerman
Onderwerpen: bestuur huisvesting organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35603-23.html
ID: 35603-23
Wijzigingen: 35603-68

Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN

Ontvangen 10 februari 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel F, wordt in artikel 13g, zesde lid «kan» vervangen door «onderzoekt» en vervallen «onderzoeken» en «, indien de omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven».

II

In artikel I, onderdeel F, wordt artikel 13i als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid wordt een zin toegevoegd, luidende: Het versterkingsbesluit is erop gericht dat de noodzakelijke versterkingsmaatregelen worden genomen of dat de eigenaar een bouwdepot krijgt waardoor hij in staat gesteld wordt in eigen beheer de versterkingsmaatregelen uit te voeren of te laten voeren die nodig zijn om aan het versterkingsbesluit te voldoen.

2. Na het zevende lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 8. Indien een eigenaar van een gebouw in het verleden een versterkingsadvies heeft gekregen, maar door nieuwe inzichten een beoordeling krijgt dat het gebouw geen versterking behoeft, krijgt de eigenaar een bij regeling van Onze Minister van Binnenlandse Zaken te bepalen vergoeding bestemd om tot versterking van zijn gebouw over te gaan.

III

In artikel I, onderdeel F, wordt artikel 13j als volgt gewijzigd:

1. Onder vervanging van de punt aan het slot van het eerste lid, onder b, door «, of» wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • c. een bouwdepot bestemd voor het uitvoeren van het in het onder a bedoelde overzicht van maatregelen gericht op versterking van een gebouw, indien de eigenaar ervoor kiest de maatregelen die nodig zijn om aan het versterkingsbesluit te voldoen in eigen beheer uit te voeren of te laten voeren.

2. In het zesde lid wordt na «de aanspraak, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b» ingevoegd «of het bouwdepot, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c».

3. In het zevende lid wordt na «de aanspraak, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b» ingevoegd «of het bouwdepot, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c».

4. In het tiende lid wordt na «de aanspraak, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b» ingevoegd «of het bouwdepot, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c».

Toelichting

Wij willen dat alle inwoners regie krijgen over hun huis, hun leven en hun toekomst.

Dat kan door iedereen met een onveilig huis:

  • a. een budget te geven waarmee ze zelf de versterking en de schadeafhandeling kunnen regelen.

  • b. van A-Z door zelf gekozen architecten en aannemers de versterking van hun woning willen laten uitvoeren.

  • c. in geval van sloopnieuwbouw een voor hen passende nieuwbouwwoning kunnen kiezen.

Wanneer men een versterkingsadvies heeft gehad in het verleden, maar de uitvoering is nog steeds niet gestart en de woning blijkt door nieuwe inzichten nu wel veilig te zijn, krijgt inwoner een budget om het huis te verbeteren. Dit als tegemoetkoming voor de enorme lange wachttijden. Dit budget bedraagt € 30.000 en wordt in een ministeriële regeling vastgelegd.

Door het zo te doen komt het vertrouwen terug in de regio en zullen mensen met gezondheidsklachten de mogelijkheid hebben tot herstel.

Beckerman