Kamerstuk 35603-11

Amendement van het lid Beckerman over het waarborgen van de gebruiksmogelijkheden na versterking en een vergoeding voor verduurzaming

Dossier: Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

Gepubliceerd: 3 december 2020
Indiener(s): Sandra Beckerman
Onderwerpen: bestuur huisvesting organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35603-11.html
ID: 35603-11

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN

Ontvangen 3 december 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel H, wordt aan artikel 15a een lid toegevoegd, luidende:

  • 5. De gemeente waarborgt dat na de uitvoering van de werkzaamheden gericht op versterking voor elk van de gebouwen in batch 1.588 ten minste dezelfde gebruiksfunctie, gebruiksmogelijkheden en woonoppervlakte mogelijk zijn als voor het optreden van de schade waarop het versterkingsadvies betrekking heeft.

II

Artikel I, onderdeel H, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «twee» vervangen door «drie».

2. Na artikel 15b wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 15c

  • 1. Bij de versterking van woningen is het uitgangspunt dat deze plaatsvindt volgens de nieuwste inzichten, waarbij eigenaren recht hebben op een tegemoetkoming om hun woning te verbeteren en te verduurzamen.

  • 2. Eigenaren die te maken hebben met een vergelijkbare situatie hebben recht op een gelijke tegemoetkoming, ongeacht de batch waar hun gebouw deel van uitmaakt en de fase waarin de besluitvorming zich bevindt. Een uitzondering geldt voor zover zij reeds op een andere wijze een tegemoetkoming hebben gekregen voor verbetering of voor verduurzaming van hun gebouw.

  • 3. Bij regeling van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden regels gesteld over de hoogte van deze vergoeding en de verdeling ervan over verbetering en verduurzaming van het gebouw en de voorwaarden waaronder deze vergoeding verstrekt wordt.

Toelichting

Bewoners uit batch 1588 hebben subsidie aangevraagd en gekregen, maar het bedrag is veelal onvoldoende gebleken voor sloop of nieuwbouw van de woning. Deze bewoners krijgen nu niet het aantal vierkante meters, maar kubieke meters terug. Doordat er nieuwe bouweisen over plafondhoogtes, krijgen ze een kleiner vloeroppervlak terug. Daardoor kan het bijvoorbeeld zijn dat een aangepaste fiets niet meer in een schuur past of dat mensen twee in plaats van drie slaapkamers krijgen.

Ook komt deze groep mensen niet in aanmerking voor subsidie voor verduurzaming van het huis.

Genoemde maatregelen gelden voor mensen uit andere batches wel. De indiener vindt dit onrechtvaardig en wil met dit amendement meer gelijkheid creëren.

Beckerman