Kamerstuk 35600-42

Motie van het lid Bisschop c.s. over de opties van interimmers

Dossier: Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)


97,3 %
2,7 %

PVV

CDA

DENK

D66

SP

Van Kooten-Arissen

CU

SGP

50PLUS

VVD

Krol

PvdA

PvdD

FVD

GL


Nr. 42 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S.

Voorgesteld 10 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een aantal activiteiten is die zijn aangevangen of uitgebreid voordat de Habitatrichtlijn goed en wel was geïmplementeerd in de Nederlandse wet, en daarom geen rechtmatig toestemmingsbesluit hebben (interim-mers);

overwegende dat:

  • interim-mers een vergunning moeten aanvragen;

  • de gevolgen van het niet hebben van een passende vergunning groot kunnen zijn;

  • er initiatiefnemers zijn die geen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheden om onder de PAS een vergunning te krijgen;

  • initiatiefnemers na implementatie in de regelgeving door het bevoegd gezag niet altijd zijn gewezen op de noodzaak van een natuurvergunning en de mogelijkheden om die te krijgen;

verzoekt de regering, samen met de provincies zo spoedig mogelijk inzichtelijk te maken welke opties «interim-mers» hebben om tot een passende vergunningaanvraag te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop

Geurts

Harbers

De Groot

Dik-Faber