Kamerstuk 35574-18

Gewijzigd amendement van het lid Lodders c.s. t.v.v. nr. 16 over het faciliteren van een minimale vorm van gegevensuitwisseling tussen de Belastingdienst/Toeslagen en gemeenten

Dossier: Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enkele andere wetten met het oog op verbetering van de uitvoerbaarheid van toeslagen (Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen)

Gepubliceerd: 12 november 2020
Indiener(s): Helma Lodders (VVD), Eppo Bruins (CU), Steven van Weyenberg (D66), Pieter Omtzigt (CDA)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35574-18.html
ID: 35574-18
Origineel: 35574-16

100,0 %
0,0 %

PvdD

D66

50PLUS

SP

CU

DENK

CDA

PVV

Van Haga

FVD

vKA

PvdA

GL

VVD

SGP

Krol


Nr. 18 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LODDERS C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 16

Ontvangen 12 november 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel IV wordt onderdeel Lc als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «wordt een artikel» vervangen door «worden twee artikelen».

2. Er wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 49h. Verstrekking burgerservicenummer aan gemeenten

  • 1. Ingeval een belanghebbende heeft verzocht om een tegemoetkoming of een compensatie als bedoeld in dit hoofdstuk of een verzoek heeft gedaan als bedoeld in artikel 49g, tweede lid, en kenbaar heeft gemaakt in aanmerking te willen komen voor hulpverlening die het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarvan die belanghebbende ingezetene is kan bieden, kan de Belastingdienst/Toeslagen op verzoek van die belanghebbende zijn burgerservicenummer verstrekken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarvan die belanghebbende ingezetene is, teneinde dat college in staat te stellen die belanghebbende een aanbod voor hulpverlening te doen bij sociale of financiële problematiek.

  • 2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ter uitvoering van het eerste lid.

Toelichting

Met dit amendement wordt de aanmelding van een belanghebbende voor hulpverlening bij sociale of financiële problematiek door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente van zijn woonplaats gefaciliteerd. Het betreft hier alleen de belanghebbende die onderdeel uitmaakt van de hersteloperatie bij de kinderopvangtoeslag gezien de problematiek waar deze afgebakende groep mee is geconfronteerd en die heeft aangegeven voor hulpverlening bij sociale of financiële problematiek in aanmerking te willen komen. Ten behoeve van de facilitering van de aanmelding kan de Belastingdienst/Toeslagen met toestemming van die belanghebbende zijn burgerservicenummer verstrekken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente van zijn woonplaats.

Lodders Van Weyenberg Omtzigt Bruins