Kamerstuk 35572-39

Amendement van de leden Agnes Mulder en Van Weyenberg over verlenging van de Postcoderoosregeling

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021)

Gepubliceerd: 10 november 2020
Indiener(s): Steven van Weyenberg (D66), Agnes Mulder (CDA)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35572-39.html
ID: 35572-39

86,7 %
13,3 %

PvdD

vKA

FVD

PVV

Van Haga

CU

DENK

GL

CDA

Krol

SGP

VVD

PvdA

D66

SP

50PLUS


Nr. 39 AMENDEMENT VAN DE LEDEN AGNES MULDER EN VAN WEYENBERG

Ontvangen 10 november 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In Artikel XXXII wordt «1 januari 2021» telkens vervangen door «1 april 2021». Voorts wordt «31 december 2020» telkens vervangen door «31 maart 2021».

II

Artikel XLII wordt als volgt gewijzigd:

1. Na het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 2a. In afwijking van het eerste lid treden artikel XXXI, onderdelen A, C, D en E, en artikel XXXII in werking op 1 april 2021.

2. Aan het derde lid wordt voor de punt aan het slot ingevoegd «, waarbij in artikel 47, eerste lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag de letteraanduidingen en de aansluiting tussen de onderdelen kunnen worden aangepast».

Toelichting

I. Algemeen

De Regeling verlaagd tarief in de energiebelasting, ook wel bekend als de Postcoderoosregeling, wordt in 2021 afgeschaft. Met dit amendement wordt de datum waarop de Postcoderoosregeling wordt afgeschaft verschoven van 1 januari 2021 naar 1 april 2021.

Zoals in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel is toegelicht, wordt de fiscale Postcoderoosregeling in 2021 vervangen door een subsidieregeling aan de uitgavenkant van de begroting. De middelen werden middels een kadercorrectie aan de inkomstenkant overgeheveld vanaf 1 januari 2021. De subsidieregeling gaat echter pas open op 1 april 2021. Door het verschuiven van de datum waarop de Postcoderoosregeling wordt afgeschaft naar 1 april 2021, wordt bereikt dat deze data alsnog op elkaar aansluiten. Hieruit volgt tevens dat coöperaties voor projecten die zijn gericht op de huidige Postcoderoosregeling, maar die de deadline van 31 december 2020 niet lijken te halen, tot 1 april 2021 de tijd krijgen om de opstartfase af te ronden en hun aanvraag tot aanwijzing in te dienen bij de Belastingdienst.

De budgettaire derving als gevolg van het langer laten doorlopen van de regeling aan de inkomstenkant is geraamd op € 0,6 miljoen in 2021 en € 8 miljoen cumulatief in de periode 2021–2036. Omdat de beoogde opbrengst van het afschaffen van de Postcoderoosregeling door middel van een kadercorrectie beschikbaar is gesteld voor de subsidieregeling aan de uitgavenkant van de begroting, wordt de derving als gevolg van het drie maanden langer laten doorlopen van de regeling in 2021 gedekt door middel van een navenante correctie op het subsidiebudget. De consequenties voor het saldo zijn daarmee gelijk.

II. Onderdeelsgewijs

Onderdeel I

Artikel XXXII (overgangsrecht)

In artikel XXXII van het wetsvoorstel is overgangsrecht opgenomen voor het geval een coöperatie, daaronder mede begrepen een vereniging van eigenaars, vóór 1 januari 2021 een verzoek tot aanwijzing als bedoeld in artikel 59a, eerste lid, Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) bij de inspecteur heeft ingediend en de aanvraag nog niet vóór die datum is afgehandeld dan wel de beschikking nog niet onherroepelijk is vast komen te staan. Dit artikel draagt er dan zorg voor dat de bepalingen gesteld bij of krachtens artikel 47, eerste lid, onderdelen v tot en met z, artikel 59a en artikel 59b, zoals die artikelen luidden op 31 december 2020, van toepassing blijven op die aanvraag en indien die aanvraag wordt ingewilligd op die aanwijzing. Om de werking van artikel 59c Wbm op een juiste wijze te garanderen wordt bepaald dat het tijdstip van aanwijzing, voor de toepassing van laatstgenoemd artikel, 31 december 2020 is. Nu dit amendement voorstelt om de Postcoderoosregeling niet per 1 januari 2021, maar per 1 april 2021 af te schaffen, wordt dit artikel aangepast aan deze nieuwe datum.

Onderdeel II

Artikel XLII (inwerkingtreding Belastingplan 2021)

In artikel XLII van het wetsvoorstel is de inwerkingtreding van het wetsvoorstel opgenomen. In dat artikel wordt een lid ingevoegd waarmee wordt geregeld dat de bepalingen die zien op de afschaffing van de Postcoderoosregeling niet per 1 januari 2021 in werking treden, maar per 1 april 2021. Voorgesteld wordt dit op te nemen in een nieuw derde lid, onder vernummering van het huidige derde en vierde lid tot vierde en vijfde lid, van artikel XLII. Indien er op of na 1 april 2021 een verzoek tot aanwijzing wordt ingediend door een coöperatie verleent de Belastingdienst daarvoor geen aanwijzing meer.

Doordat de datum van inwerkingtreding van de bepalingen die zien op de afschaffing van de Postcoderoosregeling verandert, wordt onzeker of de bepalingen die zien op het verlaagde tarief voor walstroominstallaties voor of na de afschaffing van de Postcoderoosregeling in werking zullen treden. De bepalingen voor het verlaagde tarief voor walstroominstallaties treden namelijk in werking op een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip. Treden die bepalingen voor de afschaffing van de Postcoderoosregeling in werking, dan wordt in artikel 47, eerst lid, Wbm de juiste letteraanduiding gebruikt voor het begrip walstroominstallatie. Treden ze daarna in werking, dan ontstaan er onjuistheden in de letteraanduiding en sluiten de onderdelen van artikel 47, eerste lid, Wbm niet goed op elkaar aan. Om die reden wordt voorgesteld in het derde lid van artikel XLII te regelen dat bij de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding tevens de letteraanduiding en aansluiting tussen de onderdelen kan worden aangepast in artikel 47, eerste lid, Wbm.

Agnes Mulder Van Weyenberg