Kamerstuk 35570-XIV-34

Motie van het lid Von Martels c.s. over realisatie van het Aanvalsplan Grutto

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2021


73,8 %
26,2 %

SGP

PVV

CDA

50PLUS

DENK

CU

SP

Van Kooten-Arissen

D66

VVD

Krol

PvdD

GL

FVD

PvdA


Nr. 34 MOTIE VAN HET LID VON MARTELS C.S.

Voorgesteld 25 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland voor het voortbestaan van de grutto een grote verantwoordelijkheid heeft;

constaterende dat het huidige weidevogelbeheer niet leidt tot een trendbreuk in de achteruitgang van de grutto en andere weidevogels;

constaterende dat maatregelen voor de grutto ook gunstig zijn voor andere weidevogels;

overwegende dat er nu een Aanvalsplan Grutto ligt, dat concrete acties bevat om de gruttostand te herstellen;

constaterende dat dit aanvalsplan tot stand is gekomen met een brede inbreng van onder meer boerenorganisaties, natuurorganisaties, wetenschappers en gruttoprovincies;

verzoekt het kabinet, om voor januari met een reactie te komen op welke wijze dit Aanvalsplan Grutto gerealiseerd kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Von Martels

Dik-Faber

De Groot

Bisschop

Moorlag

Bromet