100,0 %
0,0 %

Van Haga

CU

vKA

CDA

50PLUS

Krol

VVD

DENK

GL

PvdD

SP

SGP

FvD

D66

PvdA

PVV


Nr. 8 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF EN VERHOEVEN

Ontvangen 1 september 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «zes maanden» vervangen door «drie maanden».

2. In het derde lid wordt «twee maanden» vervangen door «drie maanden».

Toelichting

In het kader van de bestrijding van covid-19 worden veel maatregelen genomen die in meer of mindere mate ingrijpen in onze samenleving. Indieners achten het van belang dat dergelijke maatregelen, en de wetgeving die daaraan ten grondslag ligt, op gezette momenten opnieuw aan de Kamer wordt voorgelegd. Gezien het onvoorspelbare verloop van de epidemie en onvoorzienbaarheid van de gevolgen van een dergelijke applicatie voor de samenleving en voor de capaciteit van de GGD, vinden indieners een duur van drie maanden meer passend. Indieners staan ook bij andere tijdelijke wetgeving in het kader van de bestrijding van het covid-19 eenzelfde tijdsduur voor.

Van der Graaf Verhoeven