Kamerstuk 35483-50

Gewijzigd amendement van het lid Becker c.s. t.v.v. nr. 30 over voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen van inburgeraars

Dossier: Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..)

Gepubliceerd: 29 juni 2020
Indiener(s): Bente Becker (VVD), René Peters (CDA), Jan Paternotte (D66)
Onderwerpen: integratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35483-50.html
ID: 35483-50
Origineel: 35483-30
Wijzigingen: 35483-51

Nr. 50 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BECKER C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 30

Ontvangen 29 juni 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Aan artikel 14, derde lid, wordt, onder vervanging van «; en» aan het slot van onderdeel b door een puntkomma en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c deel door «; en», een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • d. voor zover van toepassing, een verkenning van de mogelijkheden om het kind van de inburgeringsplichtige deel te laten nemen aan de voorschoolse educatie, bedoeld in artikel 1.1 van de Wet kinderopvang, of de vroegschoolse educatie, bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs.

II

Aan artikel 15, eerste lid, wordt, onder vervanging van «; en» aan het slot van onderdeel b door een puntkomma en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c deel door «; en», een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • d. voor zover van toepassing, of de inburgeringsplichtige gehouden is ervoor zorg te dragen dat zijn kind als leerling deelneemt aan de voorschoolse educatie, bedoeld in artikel 1.1 van de Wet kinderopvang, of de vroegschoolse educatie, bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs.

III

Aan artikel 53 wordt toegevoegd: Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de mate waarin en de wijze waarop afspraken over het deelnemen aan voorschoolse educatie, bedoeld in artikel 1.1 van de Wet kinderopvang, of de vroegschoolse educatie, bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs, bijdragen aan het voorkomen van onderwijsachterstanden bij deze groep.

Toelichting

Met dit amendement beogen de indieners ervoor te zorgen dat inburgeringsplichtigen hun nog niet leerplichtige kinderen naar de voor- en vroegschoolse educatie laten gaan teneinde onderwijsachterstanden te voorkomen. Kinderen van inburgeringplichtigen lopen een groter risico om (taal)achterstanden op te lopen doordat hun ouders (nog) onvoldoende de Nederlandse taal beheersen. Achterstanden die moeilijk in te lopen zijn en de kans verkleinen dat deze kinderen volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. Deze kinderen vallen al binnen de doelgroep voor de voor- en vroegschool, maar helaas komt het nog altijd voor dat kinderen van inburgeraars hier niet naar toe worden gestuurd. Daarom stellen de indieners met dit amendement voor dat een afspraak voor inburgeringsplichtige ouders om kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 5 jaar naar de voor- en vroegschool te sturen, verplicht wordt meegenomen in de brede intake en wordt opgenomen in het persoonlijk plan inburgering en participatie, zodat de inburgeraar ook gecommitteerd is aan deelname van hun kinderen aan voor- en vroegschoolse educatie. Bij evaluatie van de Wet inburgering 20.. wordt het (niet) gebruik meegenomen, en kan vervolgens worden bezien of het belang van de voor- en vroegschoolse educatie voor een kind van de inburgeringsplichtige hiermee adequaat is geborgd.

Becker Paternotte Peters