Kamerstuk 35468-32

Motie van de leden Snels en Leijten over in het verantwoordingsonderzoek speciale aandacht besteden aan de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen

Dossier: Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met uitbreiding van de hardheidsclausule en invoering van een hardheidsregeling en een vangnetbepaling (Wet hardheidsaanpassing Awir)


100,0 %
0,0 %

DENK

50PLUS

D66

PVV

SGP

FvD

Groep Krol/vKA

Van Haga

PvdA

SP

CDA

PvdD

GL

VVD

CU


Nr. 32 MOTIE VAN DE LEDEN SNELS EN LEIJTEN

Voorgesteld 17 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Staatssecretaris in gesprek is met de Ombudsman over de wijze waarop de Ombudsman de hersteloperatie kinderopvangtoeslag kan volgen vanuit het perspectief van de burger en de toegezegde ruimhartigheid naar getroffen ouders;

overwegende dat in het kader van de tegemoetkoming aan ouders er een grote en complexe operatie op touw moet worden gezet de komende tijd, waarbij de uitvoering van de hersteloperatie cruciaal is voor het herstel van vertrouwen;

verzoekt het presidium, van de Kamer om aan de Algemene Rekenkamer, vanuit de controleverantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering bij de overheid, in overweging te geven in het verantwoordingsonderzoek komend jaar speciale aandacht te besteden aan de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen, daarover op Verantwoordingsdag te rapporteren en zo nodig en mogelijk in het najaar een tussenrapportage te presenteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Snels

Leijten