Kamerstuk 35438-9

Motie van het lid Amhaouch c.s. over steun voor de maakindustrie in de herstelfase na de coronacrisis

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)


100,0 %
0,0 %

PvdD

Van Haga

CDA

DENK

SP

VVD

GL

SGP

FVD

PVV

CU

D66

50PLUS

PvdA


Nr. 9 MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de maakindustrie van oudsher een belangrijke motor is van de Nederlandse economie, waarin duizenden familie- en mkb-bedrijven actief zijn die zorgen voor werkgelegenheid in zowel de Randstad als de regio en die zich kenmerken door onder andere kapitaalintensieve productiemiddelen en innovatie;

overwegende het belang van deze bedrijven voor de productieketens in Nederland en Europa;

overwegende de vijf regionale Smart Industry Hubs en hun ondersteunende en verbindende rol richting bedrijven in de maakindustrie;

overwegende het belang van de financiële overbrugging van een acute terugval in de productie als gevolg van de coronacrisis en het behoud van goed opgeleide technische vakkrachten;

verzoekt de regering, om tijdens en in de herstelfase na de coronacrisis:

  • in de kern gezonde bedrijven te blijven ondersteunen met passende kredietfinanciering en garanties, meer gericht op de (middel)lange termijn en minder op de kortetermijnterugbetaalcapaciteit;

  • te onderzoeken waar extra kansen liggen om werkgelegenheid te behouden en/of te creëren;

  • te onderzoeken hoe regionale investeringen in en rondom de maakindustrie met andere betrokken partijen kunnen worden gerealiseerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch

Palland

Bruins