Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

I. ALGEMEEN

Inleiding

Iedere week gaat er 1 miljoen euro naar asielzoekers bij wie de asielprocedures te lang duren.1 De Staatssecretaris heeft gezegd dat dit zelfs dit jaar kan oplopen en er naar schatting 70 miljoen euro zou kunnen worden uitgekeerd ter compensatie van te trage procedures. Per asielzoeker wordt er € 5.000 tot € 15.000 uitgekeerd ongeacht of zij doelbewust de boel frustreren om zo misbruik te kunnen maken van de wetgeving die nu van kracht is.

Noodzaak van het wetsvoorstel

Volgens de initiatiefnemers kan het geven van grote dwangsommen aan asielzoekers op zeer weinig draagvlak in de samenleving rekenen. Zo bleek uit de «stelling van de dag» in de Telegraaf van 5 maart 2020 dat maar liefst 98 procent van de deelnemers de dwangsommen die asielzoekers krijgen van wie de procedure te lang duurt per direct wil schrappen.2 De PVV heeft in november 2019 door middel van de motie Emiel van Dijk3 voorgesteld om het compenseren van asielzoekers door middel van dwangsommen af te schaffen, maar deze kreeg geen steun van een meerderheid van de Kamer. Inmiddels hebben meerdere fracties kenbaar gemaakt een dergelijk voorstel te zullen steunen4.

Hoofdlijnen van het wetsvoorstel

Met deze noodwet wordt een einde gemaakt aan de dwangsomregeling voor asielzoekers. Het is onacceptabel dat asielzoekers gebruik kunnen maken van een dwangsomregeling en beloond worden met zuur verdiend belastinggeld. Daarnaast maakt de dwangsomregeling Nederland aantrekkelijk voor nieuwe asielzoekers die doelbewust, met de hulp van asieladvocaten en Vluchtelingenwerk, hun aanvraag saboteren om zo aanspraak te kunnen maken op de regeling.

De initiatiefnemers willen dat deze regeling zo snel mogelijk stopt. Daarom treedt deze wet in werking de dag na publicatie in het Staatsblad.

Internationaal kader

Er is geen internationaal juridisch beletsel om een dergelijke compensatieregeling af te schaffen. Er is geen enkel internationaal verdrag of Europese richtlijn die ons verplicht een dergelijke compensatieregeling voor asielzoekers in stand te houden.

Financiële gevolgen

Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat de naar schatting 70 miljoen euro niet uitgekeerd hoeft te worden aan asielzoekers. Dit geld is daarmee beschikbaar voor andere doelen.

II. ARTIKELSGEWIJS

Artikel I

Dit artikel regelt dat de paragraaf van de Algemene wet bestuursrecht inzake de dwangsomregeling bij niet tijdig beslissen niet van toepassing is op besluiten op grond van de asielafdeling van deze wet.

Artikel II

De wet treedt in werking de dag na publicatie in het Staatsblad.

Wilders Emiel van Dijk