Kamerstuk 35349-14

Motie van de leden Van Wijngaarden en Van Toorenburg over een impactanalyse van werklast, uitvoerbaarheid, kosten en dekking

Dossier: Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten)


100,0 %
0,0 %

PVV

DENK

PvdA

vKA

FvD

CDA

GL

CU

Krol

VVD

D66

SP

50PLUS

PvdD

SGP

Van Haga


Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WIJNGAARDEN EN VAN TOORENBURG

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Wet uitbreiding slachtofferrechten de rechtspositie van slachtoffers beoogt te verbeteren;

overwegende dat uit het witboek van Slachtofferhulp Nederland blijkt dat onder andere het thuisadres soms onnodig in handen van een verdachte komt;

constaterende dat bij AMvB regels gesteld kunnen worden om te borgen dat slachtoffergegevens niet onnodig in het dossier belanden dat bij een verdachte komt en dat dit impact kan hebben op de partijen in de justitieketen;

verzoekt de regering, eerst een impactanalyse te laten uitvoeren op basis van een concept-AMvB waarmee de werklast, uitvoerbaarheid, kosten en dekking in kaart gebracht worden;

verzoekt de regering voorts deze impactanalyse een halfjaar na aanname van dit wetsvoorstel door de Eerste Kamer uit te laten voeren en te delen met de Tweede Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Wijngaarden

Van Toorenburg