Gepubliceerd: 22 oktober 2019
Indiener(s): Menno Snel (staatssecretaris financiën) (D66)
Onderwerpen: belasting financiën natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35304-7.html
ID: 35304-7
Origineel: 35304-2

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 22 oktober 2019

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel XXX wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. In afwijking van het eerste lid treedt artikel IX in werking met ingang van 1 januari 2021.

Toelichting

Met deze nota van wijziging wordt een omissie hersteld. Zoals in hoofdstuk 4 van de memorie van toelichting is beschreven, treedt de verhoging van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen in werking met ingang van 1 januari 2021. Per abuis was het moment van deze inwerkingtreding niet opgenomen in het wetsvoorstel. Met deze nota van wijziging gebeurt dat alsnog.

Voor de in deze nota van wijziging opgenomen aanpassing geldt dat de ter zake van het wetsvoorstel uitgebrachte uitvoeringstoets onverkort van kracht is. De nota van wijziging leidt niet tot bijkomende uitvoeringskosten voor de Belastingdienst.

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel