Kamerstuk 35300-XVI-73

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de lokale opgave om het aantal dak- en thuislozen fors terug te dringen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020


100,0 %
0,0 %

vKA

FvD

SP

D66

Van Haga

VVD

CDA

PvdD

DENK

CU

50PLUS

PvdA

PVV

GL

SGP


Nr. 73 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S.

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het regeerakkoord de ambitie uitspreekt de groep daklozen en zwerfjongeren beter in beeld te brengen en te zorgen dat verschillende vormen van zorg en ondersteuning beter op elkaar aansluiten;

constaterende dat het aantal daklozen de afgelopen twee jaar sterk is toegenomen;

overwegende dat gemeenten en aanbieders aangeven dat extra middelen nodig zijn voor preventie, begeleiding en opvang van daklozen;

constaterende dat het kabinet dit najaar komt met een integrale aanpak om het aantal dak- en thuislozen fors terug te dringen;

verzoekt de regering, gemeenten te vragen om samen met relevante partijen als woningcorporaties en aanbieders de lokale opgaven in kaart te brengen, en de Tweede Kamer voor 1 maart 2020 te informeren over de uitkomsten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Regterschot

Van den Berg

Diertens