Kamerstuk 35300-XVI-138

Motie van de leden Diertens en Westerveld over minimaal 30% vrouwen in bondsbesturen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 2 december 2019
Indiener(s): Antje Diertens (D66), Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-138.html
ID: 35300-XVI-138
Wijzigingen: 35300-XVI-143

Nr. 138 MOTIE VAN DE LEDEN DIERTENS EN WESTERVELD

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de diversiteit in bondsbesturen, waaronder het aandeel vrouwen, achterblijft en ondanks beleidsinzet nauwelijks toeneemt;

overwegende dat de Code Goed Sportbestuur nu wordt herzien, met daarbij ook als doel om diversiteit in de sport te stimuleren, en jaarlijks zal worden gemonitord;

verzoekt de regering om met de bondsbesturen in gesprek te gaan over het opnemen van een streefcijfer van minimaal 30% vrouwen in bondsbesturen in de Code Goed Sportbestuur;

verzoekt de regering,mogelijkheden uit te werken om de ambities zoals geformuleerd in de vernieuwde Code Goed Sportbestuur te bekrachtigen door deze bijvoorbeeld ook op te nemen in de subsidievoorwaarden voor sportbonden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Diertens

Westerveld