Kamerstuk 35300-XVI-101

Motie van het lid Voordwind c.s. over het onafhankelijk van Rijk en gemeenten positioneren van de Jeugdautoriteit

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020


Nr. 101 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het doel, de taken en de positionering van de Jeugdautoriteit nog verder vorm moeten krijgen;

overwegende dat de Jeugdautoriteit moet kunnen ingrijpen in regio's waar het misgaat;

verzoekt de regering, de Jeugdautoriteit onafhankelijk van Rijk en gemeenten te positioneren met als doel om vooral in te grijpen in de regio's waar het evident niet goed gaat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Bergkamp

Wörsdörfer

Van der Staaij

Peters

Westerveld