Kamerstuk 35300-XV-23

Gewijzigde motie van de leden Paternotte en Peters over maximaal stimuleren van werk voor asielzoekers na 26 weken (t.v.v. 35300-XV-15)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 26 november 2019
Indiener(s): Jan Paternotte (D66), René Peters (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-23.html
ID: 35300-XV-23
Origineel: 35300-XV-15

63,8 %
36,2 %

PvdA

SGP

DENK

VVD

FvD

PVV

GL

50PLUS

CDA

SP

D66

Van Haga

CU

PvdD

vKA


Nr. 23 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN PETERS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 15

Voorgesteld 26 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat asielzoekers in procedure na 6 maanden, mits voorzien van een tewerkstellingsvergunning, maximaal 24 weken per jaar mogen werken;

overwegende dat het wenselijk is dat veel minder statushouders afhankelijk worden van een uitkering;

overwegende dat de nieuwe Wet inburgering meedoen vanaf dag één voor ogen heeft;

van mening dat de boodschap van Nederland aan alle kansrijke asielzoekers zou moeten zijn dat dit een land is waar iedereen mee kan doen en waarvan, van wie een bijdrage kan leveren, die ook verwacht wordt;

verzoekt de regering, werk voor asielzoekers na 26 weken maximaal te gaan stimuleren en faciliteren;

verzoekt de regering voorts, te verkennen of het versoepelen van de niet-wettelijke beperkingen op werk voor kansrijke asielzoekers haalbaar is en, zo ja, of de experimenteerruimte kan bijdragen aan een snellere integratie voor hen die later een verblijfsstatus krijgen, en over beide aspecten de Kamer in het eerste kwartaal 2020 terug te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paternotte

Peters