Kamerstuk 35300-XIII-16

Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. over extra budget voor de ISDE regeling

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 19 november 2019
Indiener(s): Mark Harbers (VVD), Matthijs Sienot (D66), Carla Dik-Faber (CU), Agnes Mulder (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-16.html
ID: 35300-XIII-16

85,3 %
14,7 %

CU

PvdA

D66

CDA

Van Haga

VVD

DENK

GL

vKA

PvdD

SGP

50PLUS

SP

PVV

FvD


Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID AGNES MULDER C.S.

Ontvangen 19 november 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering wordt het ontvangstenbedrag verhoogd met € 100.000 (x € 1.000).

II

In artikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 100.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement zorgt voor extra budget ter hoogte van 100 miljoen euro voor de ISDE regeling in de jaren 2020–2022, waarbij in 2020 40 miljoen euro extra wordt vrijgemaakt en in 2021 en 2022 30 miljoen euro per jaar. Het doel van het amendement is om in 2020 en de jaren daarna een extra inspanning mogelijk te maken om het doel van 14% duurzame energie te bereiken. De extra middelen worden via de ISDE (of een soortgelijke regeling) ingezet voor een investeringssubsidie voor investeringen in duurzame energie door in het bijzonder het MKB.

Met deze middelen kan specifiek een extra stimulans worden gegeven aan de opwekking van hernieuwbare elektriciteit door het MKB. Er zijn op dit moment namelijk twee type projecten gericht op zon-pv op daken en kleine houten windmolens binnen het MKB waarvan het potentieel nog beter benut kan worden:

  • 1. projecten met een grootverbruikersaansluiting (>3x80A) die kleiner zijn dan 15 kW, hiervoor moet onderzocht worden of de ondergrens in de SDE+ omlaag kan naar 10 kW (van 60 naar 40 zonnepanelen);

  • 2. projecten op een kleinverbruikersaansluiting (max. 3x80A) die groter zijn dan ca. 15 kW (op een kleinverbruikersaansluiting kan ongeveer een maximum van 50 kW aan zonnepanelen worden aangesloten).

Voor de tweede groep van projecten moet onderzocht worden of het mogelijk is om dit type projecten via de ISDE (of een soortgelijke regeling) te stimuleren. Hierdoor wordt het interessanter om meer zonnepanelen aan te sluiten op een kleinverbruikersaansluiting zodat waar mogelijk daken beter benut worden. Bij het vaststellen van het subsidiebedrag zou rekening gehouden moeten worden met de subsidiëring via de salderingsregeling om over-subsidiëring te voorkomen.

De dekking wordt gevonden in de begrotingsreserve «duurzame energie». De Minister wordt verzocht om bij de 1e suppletoire begroting de ontvangsten en uitgaven in de juiste jaren te zetten.

Agnes Mulder Sienot Harbers Dik-Faber