Kamerstuk 35256-9

Amendement van de leden Van Gerven en Beckerman over eerlijke compensatie voor de waardedaling van onroerende zaken als gevolg van omgevingsplannen

Dossier: Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht


30,7 %
69,3 %

SP

50PLUS

PvdD

vKA

VVD

Van Haga

SGP

DENK

GL

CU

FvD

D66

Krol

PVV

CDA

PvdA


Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN BECKERMAN

Ontvangen 11 mei 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 2.1 wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

Aa

In het eerste lid van artikel 15.7 wordt «wordt een deel ter grootte van vier procent van de waarde van de onroerende zaak onmiddellijk voor het ontstaan van de schade aangemerkt als behorend tot het normale maatschappelijke risico als bedoeld in artikel 4:126, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht» vervangen door «wordt het normale maatschappelijke risico, bedoeld in artikel 4:126, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, niet bij de vaststelling van de te vergoeden schade in aanmerking genomen».

II

Na artikel 3.3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3.3a

Artikel 8.31, vijfde lid, van de Wet luchtvaart komt te luiden:

  • 5. Het normale maatschappelijke risico als bedoeld in artikel 4:126, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, wordt niet in aanmerking genomen bij de vaststelling van de te vergoeden schade die bestaat uit waardevermindering van een onroerende zaak.

Toelichting

Met dit amendement beogen de indieners te bewerkstelligen dat bewoners geconfronteerd met waardedaling van hun huizen als gevolg van overheidsplannen in de directe omgeving, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van windparken, worden gecompenseerd voor die waardedaling. Nu strijken projectontwikkelaars de winst op, bewoners worden gedupeerd. Dit ondermijnt het draagvlak van de energietransitie. Zonder voldoende draagvlak wordt het halen van de klimaatdoelen onnodig belemmerd. De indieners benadrukken dan ook dat effectief klimaatbeleid rechtvaardig klimaatbeleid moet zijn.

In de Omgevingswet wordt uitgegaan van een schadevergoeding dan wel nadeelcompensatie waarbij 4% van de totale waarde van een huis kan worden ingehouden op de schadevergoeding, omdat dit aangemerkt wordt als behorend tot het «normale maatschappelijke risico». Uit onderzoek blijkt dat de waardedaling als gevolg van onder andere de plaatsing van windturbines varieert van 2% tot 5%. De Omgevingswet compenseert huizenbezitters in de praktijk dus niet of nauwelijks. Met dit amendement wordt voorzien in de mogelijkheid tot een eerlijke compensatie voor de waardedaling van woningen als gevolg van omgevingsplannen door de overheid. Daartoe regelt dit amendement dat het normale maatschappelijke risico, wat in de Omgevingswet wettelijk is vastgesteld op 4% van de totale waarde van de woning, niet meer in mindering wordt gebracht bij de schadevergoeding.

Van Gerven Beckerman