Kamerstuk 35145-12

Gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij ter vervanging van nr. 11 over inwerkingtreding per de eerstvolgende 1 januari of 1 augustus volgend op de plaatsing in het Staatsblad

Dossier: Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal


74,0 %
26,0 %

PvdD

BBB

PVV

JA21

FVD

VVD

SP

Fractie Den Haan

DENK

D66

GL

BIJ1

Volt

SGP

CDA

Groep Van Haga

PvdA

CU


Nr. 12 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 18 juni 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel VII komt te luiden:

ARTIKEL VII

Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of voor 31 juli van een kalenderjaar, treedt deze wet in werking met ingang van 1 augustus van dat jaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 juli van een kalenderjaar, treedt deze wet in werking met ingang van 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar.

Toelichting

Het voorstel omtrent het lerarenregister is tot wet verheven, maar voor het meest wezenlijke deel niet ingevoerd. In de huidige situatie bepaalt het kabinet het moment van invoering van de werking van het register. Daarmee blijft het voor de onderwijssector, en in het bijzonder voor leraren, onduidelijk en onzeker of en wanneer het lerarenregister wordt ingevoerd. Dit amendement neemt deze onzekerheid weg als het gaat om de afschaffing van het register, door te bepalen dat de wet in werking treedt met ingang van de eerstvolgende 1 januari indien het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 juli van een kalenderjaar, dan wel de eerstvolgende 1 augustus indien de uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst plaatsvindt op of voor 31 juli van een kalenderjaar.

Van der Staaij