Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ

Ontvangen 18 juni 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel VII wordt «op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip» vervangen door «met ingang van de eerste dag van de eerste of zevende kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst».

Toelichting

Het voorstel omtrent het lerarenregister is tot wet verheven, maar voor het meest wezenlijke deel niet ingevoerd. In de huidige situatie bepaalt het kabinet het moment van invoering van de werking van het register. Daarmee blijft het voor de onderwijssector, en in het bijzonder voor leraren, onduidelijk en onzeker of en wanneer het lerarenregister wordt ingevoerd. Dit amendement neemt deze onzekerheid weg als het gaat om de afschaffing van het register, door te bepalen dat de wet in werking treedt met ingang van 1 januari dan wel 1 juli na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.

Van der Staaij