Kamerstuk 35123-27

Motie van het lid Moorlag over een adviesrol voor ngo's, de vakbeweging en het bedrijfsleven

Dossier: Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL)


Nr. 27 MOTIE VAN HET LID MOORLAG

Voorgesteld 15 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat advisering door ngo's, vakbeweging en het bedrijfsleven kan bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen en goed functioneren van Invest-NL;

verzoekt de regering, in de governance een adviesrol aan deze organisaties toe te kennen en te borgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag