Kamerstuk 35112-28

Brief van de leden Snels en Sneller ter aanbieding van de geactualiseerde versies van twee bijlagen die waren gevoegd bij de memorie van toelichting bij de Wijzigingswet Wet open overheid

Dossier: Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo)

Gepubliceerd: 26 oktober 2021
Indiener(s): Joost Sneller (D66), Bart Snels (GL)
Onderwerpen: bestuursrecht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35112-28.html
ID: 35112-28

Nr. 28 BRIEF VAN DE LEDEN SNELS EN SNELLER

Aan de Voorzitters van de Tweede en Eerste Kamer van de Staten-Generaal,

Den Haag, 26 oktober 2021

Met deze brief zenden wij u geactualiseerde versies van twee bijlagen die waren gevoegd bij de memorie van toelichting bij de Wijzigingswet Wet open overheid (Kamerstukken 35 112, nr. 9), zoals gewijzigd bij de bijlage bij de brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer (Kamerstukken 33 328/35 112, N)1. In de doorlopende tekst van de Wet open overheid is een omissie herstelt. In de geconsolideerde artikelsgewijze toelichting zijn relevante passages uit de behandeling van de Wijzigingswet in de Eerste Kamer verwerkt.

Snels Sneller