Kamerstuk 35106-(R2115)-16

Amendement van het lid Buitenweg over onderzoek naar openbare orde voorvallen door de OVV

Dossier: Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen

Gepubliceerd: 20 februari 2020
Indiener(s): Kathalijne Buitenweg (GL)
Onderwerpen: openbare orde en veiligheid organisatie en beleid verkeer weg
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35106-16.html
ID: 35106-(R2115)-16

Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID BUITENWEG

Ontvangen 20 februari 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, wordt het vierde onderdeel als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt ingevoegd:

«Het tweede lid wordt gewijzigd als volgt:

a. ».

2. In de tekst vervalt «van het tweede lid,».

3. Er worden twee subonderdelen toegevoegd, luidende:

b. Onderdeel a vervalt onder verlettering van de onderdelen b en c tot a en b.

c. In onderdeel a (nieuw) wordt na «de rechtsorde» ingevoegd «of ter handhaving van de openbare orde».

Toelichting

Met dit amendement beoogt de indiener te regelen dat de Onderzoeksraad voor veiligheid (Onderzoeksraad) voortaan ook onderzoek mag verrichten naar openbare orde voorvallen, met uitzondering van de gevallen waarin sprake is van handhaving van de openbare orde. De huidige onderzoekspraktijk van de Onderzoeksraad laat al zien dat steeds vaker en zelfs op verzoek van het lokale gezag onderzoek op aanpalende onderwerpen zoals bestuurlijke handhaving, evenementenbeleid en crisis- en hulpverlening na rampen en grote ongevallen plaatsvindt. Daarnaast valt erop te wijzen dat bij de oprichting van de Onderzoeksraad expliciet is overwogen om openbare orde voorvallen tot het onderzoeksterrein van de Onderzoeksraad te rekenen, maar dat eerst ervaring moest worden opgedaan met onderzoek naar rampen en ernstige ongevallen voordat het werkingsbereik structureel zou worden uitgebreid. Naar het oordeel van indiener heeft de Onderzoeksraad meer dan afdoende bewezen dergelijke onderzoeken naar behoren te kunnen uitvoeren. Indiener ziet dan ook niet in om nog langer te wachten met het uitbreiden van het onderzoeksterrein van de Onderzoeksraad.

Buitenweg