86,7 %
13,3 %

GL

D66

CU

PvdA

FVD

SGP

50PLUS

PvdD

VVD

SP

DENK

Van Haga

CDA

PVV


Nr. 17 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GROOTHUIZEN C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13

Ontvangen 15 juni 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel 12 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 12a evaluatiebepaling

Onze Minister voor Rechtsbescherming zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van artikel 2 van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de wet binnen vijf jaar na de inwerkingtreding wordt geëvalueerd. Vanwege de mogelijkheid om de wet gefaseerd in werking te laten treden, is de vijfjaarstermijn gekoppeld aan de inwerkingtreding van artikel 2, de bepaling die de Minister bevoegd maakt om OMG’s te verbieden.

Groothuizen Buitenweg Van Nispen