Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID GROOTHUIZEN C.S.

Ontvangen 28 januari 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel 12 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 12a wijziging Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 996 vervalt onderdeel a onder vernummering van onderdelen b tot en met f tot a tot en met c.

2. Na artikel 996 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 996a

  • 1. De behandeling van een zaak tot ontbinding van een rechtspersoon of tot verkrijging van een verklaring dat en op welk tijdstip een rechtspersoon ingevolge haar statuten is ontbonden vangt aan binnen vier weken, te rekenen van de dag waarop het verzoekschrift bij de rechtbank is ingediend.

  • 2. Hoger beroep moet worden ingesteld binnen vier weken, te rekenen van de dag van de uitspraak van de eindbeschikking in zaken, als bedoeld in het eerste lid.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de doorlooptijden in de civiele procedure voor het ontbinden van rechtspersonen worden verkort. Daartoe regelt dit amendement dat de rechtbank binnen vier weken moet starten met de behandeling van een zaak tot ontbinding van een rechtspersoon. Ook regelt dit amendement dat de termijn voor het indienen van Hoger beroep wordt ingekort tot vier weken. Zodoende komt er meer snelheid in het civielrechtelijk ontbindingsproces. Het duurt in de huidige 2:20 BW procedure lang voordat een rechtspersoon verboden is. Tot aan een uitspraak van de Hoge Raad kan een procedure wel jaren duren. Het is in het belang van de openbare orde dat een civielrechtelijk ontbinding snel geschiedt. Dit amendement streeft dat doel na. Mede gezien de strafrechtelijke gevolgen die een ontbinding ex. 2:20 BW met zich meebrengt.

Groothuizen Buitenweg Van Nispen