Kamerstuk 35054-18

Motie van de leden Beckerman en Van Gerven over ook de andere bronnen van geluid meenemen bij het beoordelen van geluidsoverlast

Dossier: Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (Aanvullingswet geluid Omgevingswet)


32,7 %
67,3 %

CU

CDA

Van Haga

PvdD

GL

50PLUS

vKA

FvD

DENK

SP

PVV

PvdA

VVD

SGP

D66


Nr. 18 MOTIE VAN DE LEDEN BECKERMAN EN VAN GERVEN

Voorgesteld 4 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de invoering van de Omgevingswet geluid geen ongewenste gevolgen mag hebben voor de inwoners van ons land;

constaterende dat bij geluidsoverlast de oorzaak in veel gevallen kan worden herleid tot meerdere geluidsbronnen;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat bij het bepalen van de geluidsoverlast van één bepaalde bron het verplicht wordt ook de andere relevante bronnen van geluid in deze omgeving mee te nemen bij het bepalen of de geluidsnorm wordt overschreden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Van Gerven