Kamerstuk 35054-17

Motie van de leden Beckerman en Van Gerven over geen hogere geluidsbelasting door de omschakeling in de manier van meten

Dossier: Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (Aanvullingswet geluid Omgevingswet)


48,0 %
52,0 %

CU

VVD

FvD

PvdA

SGP

PvdD

GL

D66

PVV

SP

vKA

DENK

Van Haga

50PLUS

CDA


Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN BECKERMAN EN VAN GERVEN

Voorgesteld 4 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de invoering van de Omgevingswet geluid geen ongewenste gevolgen mag hebben voor de inwoners van ons land;

constaterende dat geluidsoverlast de oorzaak kan zijn van veel ongemak en een bedreiging is voor de volksgezondheid;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat de omschakeling van het meten van de geluidsbelasting van dB naar Lden niet leidt tot een hogere geluidsbelasting van de betreffende omgeving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Van Gerven