Kamerstuk 34972-49

Uitstel beantwoording vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels inzake de erkenning van bedrijfs- en organisatiemiddelen en bijbehorende diensten (Besluit bedrijfs- en organisatiemiddel Wdo) (Kamerstuk 34972-48)

Dossier: Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)

Gepubliceerd: 12 augustus 2020
Indiener(s): Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen: bestuur economie ict organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34972-49.html
ID: 34972-49

Nr. 49 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 augustus 2020

Hierbij bericht ik u dat de schriftelijke vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van 13 juli jl. over mijn brief van 19 juni 2020 (Kamerstuk 34 972, nr. 48) m.b.t. het ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels inzake de erkenning van bedrijfs- en organisatiemiddelen en bijbehorende diensten (Besluit bedrijfs- en organisatiemiddel Wdo), niet binnen de gestelde termijn kunnen worden beantwoord. Voor de beantwoording van de vragen is, onder meer vanwege de vakantieperiode, meer tijd nodig. Naar verwachting zullen de antwoorden eind augustus uw vaste commissie voor Binnenlandse Zaken bereiken.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops