Kamerstuk 34957-44

Nader gewijzigd amendement van het lid Van der Lee c.s. ter vervanging van nr. 42 over geen nieuwe opsporingsvergunningen in het Waddengebied

Dossier: Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

Gepubliceerd: 5 juli 2018
Indiener(s): Tom van der Lee (GL), Rob Jetten (D66), Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: bodem energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34957-44.html
ID: 34957-44
Origineel: 34957-42

78,7 %
21,3 %

D66

VVD

DENK

FVD

CU

SGP

CDA

PvdD

GL

PvdA

SP

PVV

50PLUS


Nr. 44 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER LEE C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 42

Ontvangen 5 juli 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel II worden voor onderdeel A twee onderdelen ingevoegd, luidende:

aA

Onder vernummering van het eerste en tweede lid van artikel 7a tot het tweede en derde lid, komen het eerste en tweede lid te luiden:

 • 1. Een vergunning als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel a, wordt niet verleend voor zover de vergunning zou gelden voor activiteiten op de Waddeneilanden of in een gebied, of een gedeelte daarvan:

  • a. dat op grond van artikel 1.1, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is aangewezen als Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone,

  • b. dat is gelegen binnen de Waddenzee als aangewezen krachtens de Wet ruimtelijke ordening,

  • c. dat op grond van de Overeenkomst inzake de bescherming van het cultureel en natuurlijk erfgoed van de wereld (Trb. 1973, 155) is aangewezen als werelderfgoedgebied Waddenzee.

 • 2. Indien een vergunning als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdelen a of b, is verleend, wordt geen vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verleend, voor zover die vergunning zou gelden voor de in het eerste lid bedoelde gebieden.

bA

In artikel 9, eerste lid, aanhef, wordt «de artikelen 7 en 8» vervangen door «de artikelen 7, 7a en 8».

II

Na artikel IV wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IVA

Indien het bij koninklijke boodschap van 29 juni 2018 ingediende voorstel van wet tot aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet) (Kamerstukken II, 2017/18, 34 986, nr. 2) tot wet is of wordt verheven, komt artikel 7a van de Mijnbouwwet te luiden:

Artikel 7a

Een vergunning als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel a, wordt niet verleend voor zover de vergunning zou gelden voor activiteiten op de Waddeneilanden of in een gebied, of een gedeelte daarvan:

 • a. dat op grond van artikel 1.1, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is aangewezen als Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone,

 • b. dat is gelegen binnen de Waddenzee als aangewezen krachtens de Wet ruimtelijke ordening,

 • c. dat op grond van de Overeenkomst inzake de bescherming van het cultureel en natuurlijk erfgoed van de wereld (Trb. 1973, 155) is aangewezen als werelderfgoedgebied Waddenzee.

Toelichting

Dit amendement regelt dat geen nieuwe opsporingsvergunningen meer worden verleend voor het opsporen van delfstoffen onder de Waddeneilanden, de Waddenzee en de daaraan overlappende en grenzende Natura 2000 gebieden. Deze wijziging sluit aan bij wat in het regeerakkoord is afgesproken.

Met dit amendement wordt in het bijzonder recht gedaan aan de noodzaak tot behoud van het unieke karakter van zowel de eilanden als de bijzondere status van de Waddenzee als Werelderfgoed.

Van der Lee Dik-Faber Jetten