Kamerstuk 34785-75

Reactie op verzoek commissie inzake kabinetsreactie evaluaties giftenaftrek en ANBI's en naleving publicatieplicht ANBI's

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018)

Gepubliceerd: 26 januari 2018
Indiener(s): Menno Snel (staatssecretaris financiƫn) (D66)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34785-75.html
ID: 34785-75

Nr. 75 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 januari 2018

Op 29 november 2017 heeft de griffier van de vaste commissie voor Financiën van uw Kamer een brief naar mij gestuurd met verzoeken gerelateerd aan de evaluaties van de giftenaftrek en de evaluatie van de praktijk rondom ANBI’s en SBBI’s. De behandeling van deze evaluatierapporten is na de verkiezingen van 15 maart 2017 door uw Kamer controversieel verklaard.

Het eerste verzoek van de commissie betreft het geven van een kabinetsreactie op de genoemde evaluaties zodat deze betrokken kan worden bij een in maart te houden algemeen overleg inzake ANBI’s. Hierover merk ik het volgende op. Zoals in het Regeerakkoord (bijlage bij Kamerstuk 34 700, nr. 34) is afgesproken, worden de giftenaftrek en ANBI-regelingen gecontinueerd. En via een amendement van uw Kamer is inmiddels ook geregeld dat de culturele multiplier structureel wordt gehandhaafd (Kamerstuk 34 786, nr. 9). Dat neemt niet weg dat de evaluaties van de giftenaftrek en van de praktijk rondom ANBI’s en SBBI’s, met name op het punt van de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van deze regelingen, kritisch waren. Om die reden wil ik binnen de kaders van het Regeerakkoord bezien welke mogelijkheden er zijn om deze regelingen op het punt van met name de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid te verbeteren. Omdat ik het van belang vind dat verbetervoorstellen ook op maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen, met name bij de filantropiesector die in belangrijke mate financieel steunt op deze regelingen, wil ik iets meer tijd nemen voor het opstellen van een kabinetsreactie. Ik wil ernaar streven om de kabinetsreactie voor 1 juni 2018 naar uw Kamer te sturen zodat daarover desgewenst nog voor het zomerreces met uw Kamer over van gedachten kan worden gewisseld.

Het tweede verzoek van de commissie voor Financiën in de brief van 29 november jl. betreft het weergeven van de stand van zaken over de naleving van de publicatieplicht voor ANBI’s door geloofsgemeenschappen. Dit verzoek heeft ook een relatie met recent door het lid van uw Kamer, de heer Omtzigt gestelde schriftelijke vragen over de publicatieplicht van moskeeën en kerken die de ANBI-status hebben en de transparantie van geldstromen uit onvrije landen. In de schriftelijke vragen van de heer Omtzigt wordt ook gerefereerd aan eerdere vragen die hij over dit onderwerp heeft gesteld aan mijn ambtsvoorganger (Kamerstuk 34 552, nr. 82).

De reactie op het verzoek van de commissie voor Financiën en de antwoorden op de 5 januari jl. door de heer Omtzigt gestelde schriftelijke vragen over de naleving van de publicatieplicht door ANBI’s, inclusief de antwoorden op de schriftelijke vragen die de Tweede Kamer hierover juni 2017 heeft gesteld, treft u bijgaand aan (Kamerstuk 34 785, nr. 74 en Aanhangsel Handelingen II 2017/18, nr. 978).

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel