Kamerstuk 34775-VI-22

Amendement van het lid Van Nispen c.s. over het Expertisecentrum Online Kindermisbruik

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018


100,0 %
0,0 %

SP

50PLUS

PvdD

D66

VVD

CDA

DENK

PvdA

GL

FVD

PVV

SGP

CU


Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN C.S.

Ontvangen 28 november 2017

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 113 (x € 1.000).

II

In artikel 91 Apparaat kerndepartement worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 113 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe om 113.000 euro beschikbaar te stellen aan het Expertisecentrum Online Kindermisbruik (EOKM). In de begroting van Veiligheid en Justitie krijgt het EOKM in 2018, en de jaren daarna, te maken met een korting op het budget. Bij de behandeling van de begroting van Veiligheid en Justitie voor 2017 is in de Tweede Kamer middels het amendement Kooiman c.s. (Kamerstukken 2016/2017 34 550 VI, nr. 33) door de voltallige Tweede Kamer uitgesproken dat de verhoging van het budget voor het EOKM, om verschillende redenen, bittere noodzaak was. Deze redenen staan nog steeds overeind. Het aantal meldingen van kinderpornografischmateriaal dat bij het EOKM binnenkomt is de laatste jaren explosief gestegen Voor 2018 is er echter niet genoeg geld om de huidige bezetting te handhaven. Het EOKM geeft aan nu al niet alle meldingen te kunnen onderzoeken die binnenkomen. Als het budget voor het EOKM verder wordt terug geschaald zullen er dan ook hoogstwaarschijnlijk nog meer meldingen niet onderzocht kunnen worden. Dat is absoluut onwenselijk

Het bedrag van 113.000 euro is het absolute minimum wat nodig is om de enorme groei aan meldingen enigszins aan te kunnen. Niet alleen kan met dit extra budget geïnvesteerd worden in technische verbeteringen die de werkdruk kunnen verlichten, maar ook zal daardoor meer geïnvesteerd kunnen worden in betere samenwerking met Internet Hosting Providers.

De dekking van dit amendement kan gevonden worden in de op artikel 91 gereserveerde middelen voor inhuur van externen. Door in 2018 niet meer externen in te huren dan in 2017 het geval was, vallen er middelen vrij.

Van Nispen Kuiken Buitenweg Van Toorenburg Van Oosten Groothuizen Van der Graaf