Kamerstuk 34683-12

Motie van het lid Van Nispen c.s. over onderschrijven van de analyse van het rapport en overnemen van de conclusies en aanbevelingen

Dossier: Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet


Nr. 12 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S.

Voorgesteld 21 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

gelet op de opdracht die de Kamer aan de Tijdelijke commissie evaluatie Wet op de parlementaire enquête (TCEWPE) heeft verstrekt;

van oordeel dat deze commissie, en ook haar ambtelijke staf, gedegen onderzoek heeft verricht en de bevindingen daaruit heeft neergelegd in een helder rapport;

spreekt hiervoor haar grote waardering uit;

onderschrijft de analyse van het rapport;

neemt de conclusies en aanbevelingen over, en verzoekt het presidium de uitvoering hiervan ter hand te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Van der Molen

Özütok

Kuiken