Nr. 12 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 19 juni 2019

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I, onderdeel B, wordt het voorgestelde artikel 7a als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en tweede lid wordt «bij regeling van Onze Minister, na overleg met Onze Minister voor Rechtsbescherming,» vervangen door «bij algemene maatregel van bestuur».

2. In het derde lid wordt «regeling» vervangen door «algemene maatregel van bestuur».

3. In het vierde lid wordt «Bij regeling van Onze Minister wordt, na overleg met Onze Minister voor Rechtsbescherming,» vervangen door «Bij algemene maatregel van bestuur wordt».

4. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

5. De gegevens, bedoeld in het tweede lid, blijven niet langer ingeschreven dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze worden ingeschreven.

6. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de termijn gedurende welke de gegevens, bedoeld in het tweede lid, ingeschreven blijven.

B

Artikel I, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid, onderdelen b en d, wordt «bij regeling van Onze Minister, na overleg met Onze Minister voor Rechtsbescherming» vervangen door «bij algemene maatregel van bestuur».

2. Aan het derde lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e voor een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

f. een bestuurder van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een naamloze vennootschap, bedoeld in artikel 7a, tweede lid, voor zover het gegevens over aandelen op naam, houders van aandelen op naam, vruchtgebruikers van aandelen op naam en pandhouders van aandelen op naam in het kapitaal van die vennootschap betreft.

3. In het vierde lid wordt «regeling» vervangen door: «algemene maatregel van bestuur».

4. In het zesde lid wordt «Bij regeling van Onze Minister wordt, na overleg met Onze Minister voor Rechtsbescherming,» vervangen door «Bij algemene maatregel van bestuur wordt».

5. In het achtste lid wordt «bij regeling van Onze Minister, na overleg met Onze Minister voor Rechtsbescherming,» vervangen door «bij algemene maatregel van bestuur».

6. Het negende lid komt te luiden:

  • 9. Voor de inzage, bedoeld in het derde lid, en de verstrekking, bedoeld in het vijfde lid, is geen vergoeding verschuldigd, indien inzage wordt genomen door of verstrekking plaatsvindt aan:

    • a. de inspecteur of door Onze Minister aangewezen andere ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bedoeld in het derde lid, onderdeel a, ten behoeve van het toezicht op de uitvoering van deze wet, of

    • b. een houder van aandelen op naam, vruchtgebruiker van aandelen op naam of pandhouder van aandelen op naam, bedoeld in het derde lid, onderdeel e, indien deze houder, vruchtgebruiker of pandhouder een natuurlijke persoon is.

7. In het tiende lid wordt «Bij regeling van Onze Minister wordt, na overleg met Onze Minister voor Rechtsbescherming,» vervangen door «Bij algemene maatregel van bestuur wordt».

8. In het elfde lid wordt «Bij regeling van Onze Minister kunnen, na overleg met Onze Minister voor Rechtsbescherming,» vervangen door «Bij algemene maatregel van bestuur kunnen».

Toelichting

Algemeen

In de reacties naar aanleiding van het aanhangig maken van het wetsvoorstel hebben de initiatiefnemers aanleiding gevonden om enkele onderdelen van het wetsvoorstel aan te passen. Het gaat met name om aanpassingen die bijdragen aan de bescherming van de privacy van natuurlijke personen waarop de nieuwe wettelijke regeling van toepassing wordt zonder afbreuk te doen aan de uitgangspunten van het wetsvoorstel. De aanpassingen betreffen:

  • nadere uitwerking van het wetsvoorstel zal plaatsvinden bij algemene maatregel van bestuur in plaats van bij ministeriële regeling;

  • ook bestuurders van vennootschappen krijgen inzage in het CAHR voor zover het gegevens betreft die betrekking hebben op de vennootschap in kwestie;

  • natuurlijke personen als aandeelhouder, vruchtgebruiker of pandhouder krijgen kosteloos inzage in de gegevens die over hen zijn opgenomen in het CAHR;

  • in het wetsvoorstel wordt de bewaartermijn van in het CAHR ingeschreven gegevens geregeld.

Onderdeel A

De initiatiefnemers hebben naar aanleiding van een vraag van de leden van de D66-fractie ervoor gekozen om in de wet vast te leggen dat bij algemene maatregel van bestuur en niet bij ministeriële regeling bepaald dient te worden welke gegevens in het register worden opgenomen en ter zake van welke notariële akten de notaris deze gegevens dient in te schrijven. Dit geldt ook voor het bepalen van de wijze waarop de inschrijving dient te geschieden en voor het bepalen van de inrichting en de wijze van bijhouden van het register.

Voorts hebben de initiatiefnemers op advies van de Autoriteit Persoonsgegevens in het wetsvoorstel de bewaartermijn van in het CAHR ingeschreven gegevens geregeld.

Onderdeel B

De initiatiefnemers hebben naar aanleiding van vragen van de leden van de CDA- en D66- fracties ervoor gekozen om in de wet vast te leggen dat bij algemene maatregel van bestuur en niet bij ministeriële regeling bepaald dient te worden welke andere publieke diensten dan de Belastingdienst en welke Wwft-instellingen inzage in het register krijgen. Ook de nadere uitwerking van artikel 7b (nieuw) op andere punten zal plaatsvinden bij algemene maatregel van bestuur in plaats van bij ministeriële regeling.

Voorts hebben de initiatiefnemers naar aanleiding van een vraag van de leden van de VVD-fractie ervoor gekozen om ook bestuurders van een vennootschap inzage te geven in het CAHR voor zover het gegevens over aandelen op naam, houders van aandelen op naam, vruchtgebruikers van aandelen op naam en pandhouders van aandelen op naam in het kapitaal van die vennootschap betreft.

Op advies van de Autoriteit Persoonsgegevens krijgen natuurlijke personen als aandeelhouder, vruchtgebruiker of pandhouder kosteloos inzage in de gegevens die over hen zijn opgenomen in het CAHR.

Nijboer Alkaya