Kamerstuk 34652-11

Amendement van de leden Van Eijs en Ronnes over gedifferentieerde en kostendekkende leges

Dossier: Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met een verdere modernisering van de Huurcommissie en met de introductie van een verhuurderbijdrage

Gepubliceerd: 23 januari 2018
Indiener(s): Jessica van Eijs (D66), Erik Ronnes (CDA)
Onderwerpen: huisvesting huren en verhuren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34652-11.html
ID: 34652-11

Nr. 11 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN EIJS EN RONNES

Ontvangen 23 januari 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel F, onderdeel 1, komt onderdeel b te luiden:

  • b. In de tweede volzin wordt na «een verhuurder is» toegevoegd: en het aantal malen in een kalenderjaar dat de huurcommissie uitspraak heeft gedaan op basis van een verzoek als bedoeld in de artikelen 7:249, 7:253, 7:254, 7:258, derde lid, of 7:260 van het Burgerlijk Wetboek, en daarbij, gelet op de strekking van het verzoekschrift, heeft geoordeeld dat de verhuurder de in het ongelijk gestelde partij is, met dien verstande dat met ingang van de derde maal dat een verhuurder de in het ongelijk gestelde partij is, het bedrag telkens kostendekkend is.

Toelichting

Dit amendement regelt ten eerste dat ook het aantal keren dat een verhuurder in het ongelijk is gesteld bij verzoeken over servicekosten, huurverhoging of huurverlaging meetellen bij de gedifferentieerde leges. Ten tweede regelt dit amendement dat bij de derde maal en daaropvolgend dat een verhuurder in het ongelijk wordt gesteld, de leges kostendekkend moeten zijn. Dit betekent dat de verhuurder vanaf dat moment telkens € 1.400 moet betalen.

Van Eijs Ronnes