Gepubliceerd: 22 december 2016
Indiener(s): Piet Hein Donner (CDA), Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen: internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34640-4.html
ID: 34640-(R2081)-4

Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT1

Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 19 augustus 2016 en het nader rapport d.d. 19 december 2016, aangeboden aan de Koning door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de ministers van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie. Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk is cursief afgedrukt.

Bij Kabinetsmissive van 24 juni 2016, no.2016001104, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Veiligheid en Justitie, bij de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 11 juni 2014 te Genève tot stand gekomen Protocol bij het Verdrag betreffende de gedwongen of verplichte arbeid (Trb. 2015, 32 en Trb. 2015, 194), met memorie van toelichting.

De Afdeling Advisering adviseert het voorstel aan de Tweede Kamer te zenden, maar heeft een opmerking over de betrokkenheid van Caribisch Nederland bij het wetsvoorstel.

De toelichting vermeldt dat «ook voor Caribisch Nederland [...] bekeken zal worden welke aanpassingen in de wetgeving noodzakelijk zijn voordat het Protocol voor dat deel van Nederland kan worden bekrachtigd.»2 De Afdeling vestigt er de aandacht op dat de regering de bestuurscolleges van de BES-eilanden dient te informeren over haar standpunten en voornemens met betrekking tot aangelegenheden die voor het openbaar lichaam van belang zijn, tenzij het openbaar belang zich daartegen verzet, en dat zij de bestuurscolleges de gelegenheid moet bieden daarover overleg te voeren.3 Uit de toelichting blijkt echter niet dat deze verplichting is nageleefd ten aanzien van de beslissing om het Protocol niet nu al te bekrachtigen voor de BES-eilanden.

De Afdeling adviseert de toelichting op dit punt aan te vullen.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 24 juni 2016, no. 2016001104, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk haar advies inzake het bovenvermelde voorstel van rijkswet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 19 augustus 2016, No. W12.16.0171/III/K, bied ik U hierbij aan.

De Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk adviseert om in de memorie toelichting aandacht te besteden aan de verplichting om de bestuurscolleges van Bonaire, Sint Eustatius en Saba te informeren over het bekrachtigen van het Protocol voor de BES-eilanden. Aan het advies is gevolg gegeven door in de toelichting, bij paragraaf 1.5, de tekstpassage met betrekking tot het Caribische deel van Nederland nader aan te vullen.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om in de memorie van toelichting en in het voorstel van rijkswet enkele tekstuele correcties aan te brengen.

De Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk geeft U in overweging het voorstel van rijkswet te zenden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, aan de Staten van Aruba, aan die van Curaçao en aan die van Sint Maarten, nadat aan het vorenstaande aandacht zal zijn geschonken.

De vicepresident van de Raad van State van het Koninkrijk,

J.P.H. Donner

Ik moge U, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Veiligheid en Justitie, verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van rijkswet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Staten van Aruba, de Staten van Curaçao en de Staten van Sint Maarten te zenden.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher