Kamerstuk 34550-XVII-9

Motie van het lid Smaling c.s. over de formulering van de indicatoren en streefwaarden

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017


92,0 %
8,0 %

GrBvK

SGP

Lid-Klein

CU

VVD

GrKÖ

GL

Van Vliet

D66

PVV

50PLUS

PvdD

PvdA

Houwers

Monasch

CDA

SP


Nr. 9 MOTIE VAN HET LID SMALING C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2017 voor de eerste keer indicatoren en streefwaarden zijn opgenomen;

van mening dat nog niet voldoende duidelijk is waarom deze indicatoren en streefwaarden zijn gekozen en welke relatie ze hebben met de gestelde ontwikkelingsdoelen;

van mening dat de relatie tussen doel, activiteiten, middelen en resultaten langjarig ondersteund moet worden door robuuste indicatoren en streefwaarden;

verzoekt de regering, deze verbanden smart en consistent te formuleren en te garanderen dat de indicatoren en streefwaarden langjarig relevant blijven en aansluiten bij internationaal geaccepteerde systemen voor monitoring en evaluatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling

Van Veldhoven

Taverne

Van Laar

Agnes Mulder

Dijkgraaf