Kamerstuk 34550-XVII-10

Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over een overzicht van de relevante aanbevelingen uit beleidsdoorlichtingen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017


92,0 %
8,0 %

Van Vliet

Monasch

D66

PvdA

PvdD

PVV

SGP

SP

GrKÖ

CDA

50PLUS

GL

GrBvK

CU

VVD

Houwers

Lid-Klein


Nr. 10 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat niet altijd duidelijk is hoe beleidsaanbevelingen uit evaluaties concreet vertaald worden in beleid, begroting en uitvoering;

verzoekt de regering, voor volgend jaar een overzicht te maken van de relevante aanbevelingen uit beleidsdoorlichtingen en Rekenkamerrapporten van de afgelopen jaren en daarbij aan te geven hoe, of in hoeverre, deze zijn geïmplementeerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Smaling

Taverne

Van Laar

Agnes Mulder

Dijkgraaf