Kamerstuk 34550-VII-25

Motie van het lid Fokke c.s. over een inventarisatie van de wensen in de lokale democratie voor experimenten met democratische vernieuwing

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 30 november 2016
Indiener(s): Linda Voortman (GL), Fatma Koşer Kaya (D66), Ingrid de Caluwé (VVD), Manon Fokke (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-VII-25.html
ID: 34550-VII-25

76,7 %
23,3 %

Houwers

GL

SP

CU

PVV

GrBvK

Klein

D66

GrKÖ

Van Vliet

50PLUS

Monasch

PvdA

CDA

VVD

SGP

PvdD


Nr. 25 MOTIE VAN HET LID FOKKE C.S.

Voorgesteld 30 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de democratie meer is dan één keer per vier jaar naar de stembus gaan;

overwegende dat er inmiddels verschillende commissies hun licht hebben laten schijnen over de democratische vernieuwing op lokaal niveau;

overwegende dat er ook vanuit de lokale democratie verschillende ideeën over dit onderwerp zijn;

van mening dat een blauwdruk van bovenaf niet de oplossing zal zijn;

verzoekt de regering, te inventariseren welke wensen er vanuit de lokale democratie leven ten aanzien van experimenten met democratische vernieuwing en te bezien of belemmeringen voor die experimenten weggenomen kunnen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fokke

Koşer Kaya

De Caluwé

Voortman