Kamerstuk 34550-VII-20

Motie van de leden De Caluwé en Koser Kaya over de eigen regie van burgers over hun gegevens

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 30 november 2016
Indiener(s): Fatma Koşer Kaya (D66), Ingrid de Caluwé (VVD)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-VII-20.html
ID: 34550-VII-20

68,0 %
32,0 %

GrKÖ

Monasch

PvdA

PvdD

PVV

Houwers

50PLUS

VVD

Van Vliet

D66

GrBvK

Klein

GL

CU

CDA

SP

SGP


Nr. 20 MOTIE VAN DE LEDEN DE CALUWÉ EN KOŞER KAYA

Voorgesteld 30 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de digitalisering van de overheid de gebruiker centraal hoort te stellen;

overwegende dat deze gebruiker van digitale diensten er ook van op aan moet kunnen dat die diensten betrouwbaar en veilig zijn;

verzoekt de regering, uit te zoeken binnen welke termijn en met welk budget gerealiseerd kan worden dat alle gebruikers de regie krijgen over hun gegevens, zodanig dat:

  • zij inzage krijgen in welke functionaris welke gegevens heeft ingezien dan wel gebruikt of aan een ander verstrekt heeft;

  • zij de mogelijkheid hebben zelf instanties en organisaties aan te wijzen waaraan een beperkt aantal persoonlijke gegevens automatisch kan worden verstrekt,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Caluwé

Koşer Kaya