Kamerstuk 34475-XVII-8

Motie van het lid Smaling c.s. over het te volgen traject bij de jaarrekening ontwikkelingssamenwerking

Dossier: Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2015


92,0 %
8,0 %

Van Vliet

Houwers

SGP

Klein

CU

GL

CDA

PVV

VVD

PvdA

D66

PvdD

50PLUS

SP

GrBvK

GrKÖ


Nr. 8 MOTIE VAN HET LID SMALING C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat thans stappen worden gezet om de jaarbegroting zo veel mogelijk te voorzien van concrete en kwantificeerbare ontwikkelingsdoelen en interventies om die doelen te bereiken;

van mening dat de kwantificeerbaarheid afhankelijk is van onderwerpkeuze, betrokkenheid van andere financiers en het type uitvoeringsorganisatie en dat als gevolg daarvan gradaties kunnen worden aangebracht;

verzoekt de regering, ten behoeve van de jaarrekening Ontwikkelingssamenwerking eenzelfde traject te volgen als bij de jaarbegroting, waarbij op het niveau van beleidsartikelen zo kwantitatief als mogelijk terug te vinden is in hoeverre gestelde doelen zijn gerealiseerd en wat de oorzaken van relatieve successen en mislukkingen zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling

Dijkgraaf

Taverne

Van Laar

Van Veldhoven

Voordewind

Agnes Mulder