Kamerstuk 34300-XVII-43

Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over onderscheid tussen klimaatfinanciering en officiële ontwikkelingshulp

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 26 november 2015
Indiener(s): Eric Smaling (SP), Stientje van Veldhoven (D66), Agnes Mulder (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XVII-43.html
ID: 34300-XVII-43

62,7 %
37,3 %

D66

50PLUS

PVV

Klein

CDA

GrKÖ

GL

VVD

GrBvK

SGP

Houwers

CU

SP

PvdA

Van Vliet

PvdD


Nr. 43 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S.

Voorgesteld 26 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland zich internationaal heeft gecommitteerd aan de afspraak dat klimaatfinanciering additioneel moet zijn aan officiële ontwikkelingshulp;

verzoekt de regering om, dit onderscheid in de begroting 2017 helder voor de Kamer inzichtelijk te maken, inclusief de bijdragen geleverd door het bedrijfsleven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Agnes Mulder

Smaling