Kamerstuk 34300-XVII-30

Motie van het lid Taverne c.s. over verhoging van de financiering voor geïntegreerde SRGR-hiv/aids-dienstverlening

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016


85,3 %
14,7 %

Klein

D66

VVD

50PLUS

PVV

SGP

CDA

CU

Van Vliet

Houwers

GL

GrBvK

PvdA

GrKÖ

SP

PvdD


Nr. 30 MOTIE VAN HET LID TAVERNE C.S.

Voorgesteld 26 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat blijkens het rapport Generation 2030 Africa van UNICEF de verwachte bevolkingstoename een grote uitdaging vormt voor het Afrikaanse continent;

constaterende dat de oorzaken voor deze toename onder meer te maken hebben met een gebrek aan kennis en middelen om aan gezinsplanning te doen, en dat hiermee de keuzevrijheid van vrouwen om te bepalen hoeveel kinderen ze willen krijgen wordt beperkt;

constaterende dat hiermee het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen wordt beperkt;

constaterende dat Nederland internationaal erkende toegevoegde waarde en een gespecialiseerd netwerk heeft bij het bereiken van gemarginaliseerde mensen over gevoelige onderwerpen op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid;

verzoekt de regering om, de financiering ten gunste van geïntegreerde SRGR- en hiv/aids-dienstverlening en voorlichting voor moeilijk bereikbare mensen, waaronder de keuzevrijheid van vrouwen om zelf te bepalen of en hoeveel kinderen ze willen krijgen, vanaf 2017 structureel met 3 miljoen euro te verhogen en hiervoor vanaf 2017 de bijdrage aan het GFATM structureel met 3 miljoen euro te verlagen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Taverne

Van Laar

Agnes Mulder

Van Veldhoven

Smaling