Gepubliceerd: 27 januari 2016
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: jongeren organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34111-9.html
ID: 34111-9

Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP

Ontvangen 27 januari 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Aan artikel I, onderdeel C, wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 44d

De voordracht voor een krachtens de artikelen 44 of 44a vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

II

Aan artikel II wordt, onder vervanging in de aanhef van «twee artikelen» door «drie artikelen» een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 9.9

De voordracht voor een krachtens de artikelen 9.7 of 9.8 vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

De indiener beoogt met dit amendement te realiseren dat de AmvB wordt voorgelegd aan de Kamer, om op deze manier te bewerkstelligen dat de Kamer betrokken wordt bij de verdere uitwerking van deze wet.

Bergkamp