Kamerstuk 34111-28

Besluit houdende wijziging van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet (tweede tranche)

Dossier: Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen

Gepubliceerd: 11 februari 2019
Indiener(s): Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen: jongeren organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34111-28.html
ID: 34111-28

Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 februari 2019

Zoals aangekondigd in het VSO bij het ontwerpBesluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet (Kamerstuk 34 111, nr. 25), bied ik uw Kamer hierbij ter informatie aan het ontwerp van de tweede tranche van deze amvb, betreffende de openbaarmaking van calamiteitenrapporten1.

De eerste tranche van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet, is op 1 februari in werking getreden (Stb. 2019, nr. 9).

Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel fusie IGZ- IJZ van 21 februari 2018 (Handelingen II 2017/18, nr. 55, item 3) heb ik toegezegd u te informeren over de uitgangspunten voor de openbaarmaking van calamiteitenrapporten en u ter informatie de tweede tranche van de amvb toe te sturen. De uitgangspunten heb ik uiteengezet in mijn brief van 2 juli 2018 (Kamerstukken 34 111, nr. 24). Met deze brief stuur ik u het ontwerpbesluit dat is opgesteld conform deze uitgangspunten2. Voor een nadere toelichting op de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de ontwerpnota van toelichting3.

Op grond van artikel 44e van de Gezondheidswet is voor deze tweede tranche geen voorhangprocedure van toepassing. Met het oog op de voortgang verzoek ik u voor het stellen van vragen ook in dit geval een termijn van vier weken aan te houden. In deze periode zal het ontwerpbesluit ook in internetconsultatie gaan.

Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge