Gepubliceerd: 6 oktober 2016
Indiener(s): Leendert de Lange (VVD), Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: jongeren organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34111-14.html
ID: 34111-14
Origineel: 34111-13

100,0 %
0,0 %

50PLUS

Klein

D66

PVV

PvdA

SP

GrKÖ

GL

GrBvK

CDA

SGP

VVD

Van Vliet

PvdD

CU

Houwers


Nr. 14 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN DE LANGE TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13

Ontvangen 6 oktober 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel C, wordt artikel 44a als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «kennis heeft kunnen nemen» ingevoegd: en wordt de betrokkene in de gelegenheid gesteld zijn reactie op het besluit kenbaar te maken.

2. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Indien de betrokkene zijn reactie kenbaar heeft gemaakt, wordt deze door het met openbaarmaking belaste bestuursorgaan eveneens openbaar gemaakt.

3. In het zevende lid wordt «het eerste lid en» vervangen door: het eerste lid, lid 1a en.

II

In artikel II wordt artikel 9.8 als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «kennis heeft kunnen nemen» ingevoegd: en wordt de betrokkene in de gelegenheid gesteld zijn reactie op het besluit kenbaar te maken.

2. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Indien de betrokkene een reactie kenbaar heeft gemaakt, wordt deze door het met openbaarmaking belaste bestuursorgaan eveneens openbaar gemaakt.

3. In het zevende lid wordt «het eerste lid en» vervangen door: het eerste lid, lid 1a en.

Toelichting

De indiener beoogt met dit amendement wettelijk te borgen dat de betrokkene in de gelegenheid gesteld wordt een reactie te geven op de toezichtgegevens, waarbij de indiener regelt dat bij elke publicatie van de IGZ, de IJZ of de NVWA de reactie van de betrokkene – indien die kenbaar is gemaakt – automatisch wordt toegevoegd.

Met dit amendement wordt tevens geregeld dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels kunnen worden gesteld voor een goede uitvoering van de openbaarmaking van de reactie van betrokkene. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de regel dat de reactie van betrokkene op een bepaald besluit, op dezelfde plek als dat besluit inzichtelijk is.

De indiener wenst met dit amendement de werkwijze van de inspecties gelijk te trekken met de werkwijze van andere inspecties, waarbij wederhoor goed geregeld is.

Bergkamp De Lange