52,0 %
48,0 %

PvdD

PvdA

GL

PVV

SGP

D66

VVD

50PLUS

SP

GrBvK

CU

Houwers

Klein

GrKÖ

Van Vliet

CDA


Nr. 18 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN SWINKELS

Voorgesteld 25 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het huidige prostitutiebeleid meer aandacht kan worden gegeven aan de hulpverlening aan en de versterking van de maatschappelijke positie van sekswerkers;

verzoekt de regering om, initiatieven te nemen die de maatschappelijke positie van sekswerkers versterkt, de hulpverlening aan sekswerkers intensiveert, te onderzoeken of versterking van de rechtspositie van sekswerkers noodzakelijk is en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Swinkels