Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 1 oktober 2014

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Fritsma De Graaf